LASER APPLICATIONS IN GYNAECOLOGY

LASER APPLICATIONS IN GYNAECOLOGY

N. Suciu*, Livia Manta*

*Department of Gynecology and Obstetrics „Gh. Polizu” Maternity, Mother and Child Care Institute „Alfred Rusescu”, Bucharest, Romania

 

 Rezumat: Aplicaţiile laserului în ginecologie

Introducere: Evoluţia tehnologică galopantă din ultimele decenii pune clinicianul în faţa unei multitudini de opţiuni terapeutice, aparent similare, destinate anumitor afecţiuni. După anii 60, perfecţionarea continuă a laserelor a oferit ramurilor chirurgicale o nouă alternativă de tratament cu multiple avantaje, dar şi cu un cost economic superior.
Obiective: Identificarea şi cunoaşterea avantajelor şi aplicaţiilor specifice fiecărui tip de laser, pentru o utilizare mai eficientă în practica medicală.
Material şi metodă: studierea mai multor articole din bazele de date PUB MED, MEDSCAPE, COCHRANE LIBRARY şi SCIENCE DIRECT, şi din literatura de specialitate.

 Rezultate: Laserul CO2 , îşi păstrează, încă de la intrarea în practica medicală, utilitatea în exciziile cervicale şi vulvare a leziunilor preneoplazice. Proprietăţile acestui laser i-au extins aplicaţiile în chirurgia abdominală şi ginecologică, dovedindu-se una din cele mai sigure metode de tratatment ale endometriozei în toate stadiile de evoluţie şi în sindroamele aderenţiale. Dezavantajele laserului CO2 sunt reprezentate prin sistemul rigid de transmisie al razei laser şi cantitatea mare de fum eliberată în timpul vaporizării.
Eficienţa şi siguranţa asemănătoare laserului CO2 a dovedit şi laserul Argon, care are în plus avantajul transmiterii şi emisiei razei laser prin intermediul unui sistem flexibil ca fibra optică şi o producţie mult mai redusă de fum. Dezvoltarea în ultima perioadă a unei noi tehnologii – plasmajetul, ale cărei multiple aplicaţii sunt în continuare în studiu, a condus la reconsiderarea opţiunilor terapeutice datorită siguranţei şi eficacităţii deosebite pe care aceasta o oferă. Laserul Nd-YAG are, indiscutabil, datorită absorbţiei reduse la traversarea mediilor apoase, o întrebuinţare de elecţie, şi anume, intervenţiile fetoscopice in utero. Utilitatea laserului Nd-YAG în histeroscopie, deşi dovedită, este discutabilă, datorită eficienţei asemănătoare cu cea a metodelor convenţionale care au un cost mai redus.
Concluzii: Laserele reprezintă metode de elecţie în tratamentul anumitor afecţiuni ca endometrioza, sindroamele aderenţiale sau intervenţiile fetoscopice, dar rămân, în continuare, datorită costurilor crescute, a doua opţiune de tratament în chirurgia abdominală şi ginecologică de rutină. Acest fapt este datorat unei eficienţe asemănătoare la un cost mai redus al chirurgiei convenţionale. Utilizarea laserelor şi a noilor tehnologii, ca plasmajetul, în centre specializate în tratamentul endometriozei şi de medicină fetală este pe deplin justificată şi absolut necesară în contextul stadiului tehnologic actual.

 

Abstract

Introduction: The evolution of medical technology has progressed rapidly over the past decades to offer the clinician multiples therapeutic options, apparently similar, for different medical conditions. After the 60’s, continuous improvement of laser technology offered a new alternative of treatment in the surgical field with multiple advantages but also with higher economic costs.
Objective: Identification and understanding of advantages and specific applications of different types of lasers, for a more efficient usage in medical practice.
Material and method: Study of several articles from the PUB MED, MEDSCAPE, COCHRANE LIBRARY and DIRECT SCIENCE databases and also from speciality literature.
Results:Carbon dioxide laser is still used for cervical excisions and vulvar premalignant lesions. The properties of this laser expanded its utility in abdominal and gynecological surgery, proving to be one of the safest methods in endometriosis treatment in all evolution stages and also in adherence syndromes. Disadvantages of carbon dioxide laser are represented by the rigid system of laser beam transmission and the large quantity of smoke released during vaporization.
Argon Laser has proven to be as efficiencient and safe as carbon dioxide laser but has the added advantages of transmitting the laser beam through a flexible system like fiber optic and a reduced quantity of smoke. The latest technological development – PlasmaJet – whose multiple applications are still is a study phase, led to reconsideration of therapeutical options due to its safety and efficiency. The Nd-YAG Laser has a special application, namely in utero fetal interventions, due to its special property of reduced absorption through liquid mediums. The utility of Nd-YAG laser in hysteroscopic interventions is questionable due to its similar efficiency as conventional methods that have a lower cost.
Conclusions: Laser technology represents a possible treatment method for endometriosis, adherence syndromes and fetal interventions, but still remain a second favorite choice treatment due to its high costs. The utility of lasers and of the new PlasmaJet technology in specialized centers in endometriosis treatment and fetal medicine is justified and necessary considering the present technological level.

Keywords : ginecologie, lasere, eficienţă, siguranţă