INDICAŢIA DE CONIZAŢIE ŞI REZULTATUL ANATOMOPATOLOGIC DIN PIESA OPERATORIE

INDICAŢIA DE CONIZAŢIE ŞI REZULTATUL ANATOMOPATOLOGIC DIN PIESA OPERATORIE

Mărginean C*,***, Rozsnyai F.*,***, Puşcaşiu L.*,***, Molnar V.C.*,***, Căpîlnă M.*,***, Nicolau C. R.*,***, Bereczky K.*,***, Kiss Sz.*,***, Turos J.*,***, Petruţ M.*, Stolnicu S.**,***, Chira L.**,***,  Szabo B*,***

*Clinica Obstetrică-Ginecologie I Tîrgu Mureş, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, România
**Laboratorul de Anatomie Patologică , Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, România
***Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, România

 

Rezumat

       Lucrarea îşi propune să studieze corelaŢia dintre diagnosticul citologic/colposcopic /anatomopatologic preoperator şi rezultatul anatomopatologic din piesa de conizaŢie, pe un lot de paciente operate  în Clinica Obstetrică-Ginecologie I Tîrgu Mureş; precum şi compararea datelor rezultate, cu literatura de specialitate. Un lot de 157 paciente au fost operate, tehnica conizaŢiei utilizată fiind excizia cu bisturiul sau cu ansa diatermică. Vârsta medie a pacientelor a fost de 39,5 ani, cuprinsă între 22 şi 67 de ani. IndicaŢia operatorie s-a bazat pe citologia exfoliativă, sau colposcopie/biopsie colpoghidată sau  biopsia din zona iod negativă/4 cadrane.  Din cele 24  paciente cu citologie exfoliativă  şi rezultat LSIL, HSIL, AGC, sau ASC-H, în 11 cazuri (45,8% ) rezultatul anatomopatologic din piesa de conizaŢie, a fost de NIC II sau NIC III. ConizaŢia efectuată după o biopsie cu rezultat  de displazie cervicală ( 129 de cazuri ) a avut concordanŢă anatomopatologică de peste 75 %, iar un număr de circa 24 % dintre biopsii sunt supraestimate şi 16 % subestimate, la comparaŢia cu piesa operatorie.

      

Abstract – The indication of conization and the histopathological result in the  surgical  specimen

        This paper aims to study the correlation between cytological / colposcopic / pathological preoperative diagnosis and histopathological results of conization pieces on a group of patients operated in  The Clinic of Obstetrics and Gynecology Tirgu Mures; as well as the  comparison of the resulting data with the literature. A group of 157 patients were operated , the conization technique used was excision with a knife or diathermy loop. The mean age of the patients was 39.5 years, ranging from 22 to 67. The surgical indication was based on exfoliative cytology or colposcopy /colposcopic guided biopsy or biopsy of the negative iodine / 4 quadrants. Out of the 24 patients with exfoliative cytology and the results LSIL, HSIL, AGC or ASC-H, in 11 cases (45.8%) the histopathological result was the NIC II or NIC III. The performed conization   after a biopsy result of cervical dysplasia (129 cases) had a histopatological concordance  of over 75%, and about 24% of biopsies are overestimated and 16% underestimated in comparison with  postoperative results.
Keywords: conization, histopathological results, dysplasia